Ajankohtaista

Tilannetiedotus Fairdata-kokonaisuuden käyttöönotosta

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-kokonaisuus varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden, sekä turvaa tietoaineistojen pitkäaikaisen saatavuuden. Fairdata-kokonaisuus tukee omalta osaltaan tulevan Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman tavoitteita. Kokonaisuus koostuu seuraavista osapalveluista:

IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu mahdollistaa tutkimusdatan turvallisen säilytyksen.

Etsin – Tutkimusaineistojen hakupalvelu sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Etsimen avulla voi etsiä tutkimusaineistoja käyttöön.

Qvain – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu auttaa oikean ja riittävän kuvailutiedon liittämisen aineistoon. Tarkka metadata mahdollistaa aineiston löydettävyyden ja varmistaa Fairdata-palveluiden yhteentoimivuuden.

Fairdata PAS -palvelu huolehtii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä. Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa datan säilyttämistä ja luettavana pitämistä kymmenien tai satojen vuosien ajan.

IDA ja Etsin ovat käytössä. Qvain-käyttöönotto on viivästynyt,  ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Tämä vaikuttaa Etsimen uuden version sekä Fairdata PAS -palvelun käyttöönottoon. Nämä voidaan ottaa käyttöön, kun Qvain on toiminnassa vuoden 2019 tammikuussa. Nyt siirtymävaiheessa IDAssa olevia tiedostoja ei voi linkittää aineistokuvailuihin Etsimessä, mutta niitä voi jakaa väliaikaisin jakolinkein. Metatietovaranto Metaxin rajapinta avataan marraskuun aikana myös yksittäisille loppukäyttäjille, jolloin sitä kautta voi luoda aineistoja myös tiedostolinkityksineen.

Lisätietoja aiheesta:

Qvain: Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi

Muut Fairdata-palvelut: Anssi Kainulainen, anssi.kainulainen@csc.fi

Tilannetiedote Qvain-palvelun käyttöönotosta kesällä 2019

Tutkimusaineiston metatiedot eli kuvailutiedot tekevät tutkimusaineistosta näkyvää: metatiedon avulla aineisto löytyy, siihen voidaan viitata ja siitä saa helposti yleiskuvan. Metatieto sisältää myös tietoa siitä, miten ja millä ehdoilla aineistoa voi käyttää uudestaan. Fairdata -palvelukokonaisuuteen kuuluva Qvain-palvelu on nimenomaan tutkimusaineistojen kuvailua varten kehitetty palvelu.

Qvain otetaan käyttöön pilotointien jälkeen heinäkuun alussa 2019, minkä jälkeen kehitystä jatketaan kehityssuunnitelmien mukaisesti käyttäjäpalaute huomioiden. Qvaimella luodut tutkimusaineistot tulevat näkyviin hakupalvelu Etsimen uuteen versioon. Uusi Etsin otetaan täyteen käyttöön samaan aikaan Qvaimen kanssa, ja Etsimen vanhan version käyttö loppuu. Vanhassa Etsimessä olleet aineistot tulevat automaattisesti näkyviin uuteen Etsimeen Qvaimen käyttöönoton yhteydessä.

Tutkimusaineistojen kuvailu on Qvaimen käyttöönoton jälkeen mahdollista vaihtoehtoisesti kolmella eri tapaa. Qvaimesta tullaan julkaisemaan samaan aikaan 2 eri versiota: Qvain ja Qvain Light. Lisäksi aineistojen kuvailu tulee olemaan mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta:

  • Qvain: Moniosainen lomakekokonaisuus, jolla aineiston kuvailu saadaan tehtyä koko tietomallia hyödyntäen. Hieman työläämpi käyttää kuin Qvain Light, mutta tarjoaa enemmän kuvailumahdollisuuksia.
  • Qvain Light: Yksinkertainen työkalu, jolla aineisto kuvaillaan yhden lomakkeen avulla. Vaikka kenttiä on vähemmän kuin Qvaimessa, Qvain Lightilla tehdyt aineistokuvaukset täyttävät aineiston kuvailulle asetetut minimitietovaatimukset ja näkyvät Etsimessä samalla tapaan kuin Qvaimella tehdyt aineistot. Qvain Lightia on nopea käyttää myös esim. Qvaimella tai Metax-rajapinnalla tuotetun aineiston muokkaukseen.
  • Metax rajapinta: Edistyneemmille käyttäjille tarkoitettu työkalu, jolla aineisto kuvaillaan Metaxin tarjoaman rajapinnan rakennetta noudattaen. Kaikki tietomallin kentät ovat käytettävissä. Rajapintaan ei tule muutoksia Qvain-käyttöönoton myötä.

Julkaistut aineistot näkyvät kuvailutavasta riippumatta uudessa Etsimessä, ja ovat tarvittaessa muokattavissa molemmilla kuvailutyökaluversioilla sekä Metaxin rajapinnan kautta.

Kuvailuun voi linkittää Fairdata IDAssa olevia tiedostoja, mutta kuvailusta on mahdollista viitata myös Fairdatan ulkopuolella olevaan aineistoon.

Lisätietoja Qvaimesta ja Metaxista:

Yhteydenotot palvelukehitykseen liittyen:

CSC asiakaspalvelu@csc.fi

2019-03-28: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin

  • Bugikorjaus info-komennon listauksen muotoiluun käytettäessä Mac OS-X
  • Käyttöoppaan /examples -alihakemisto uudelleennimetty /templates -alihakemistoksi, jotta se ei aiheuttaisi sekaannusta käyttöoppaan esimerkkien kanssa
  • Erilaisia Posix-yhteensopivuuden normalisointeja

Päivitetyt komentorivityökalut lisätty Taidolle ja ladattavissa GitHubista: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools

 

Tilannetiedote Fairdata-palveluista

Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja jokaisen tutkimusorganisaation intressiin kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen ja niiden elinkaaren hallinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama ja CSC:n tuottama Fairdata-palvelukokonaisuus auttaa avoimen tieteen edistämisessä sekä turvaa tutkimuksen tietoaineistojen elinkaaren hallinnan ja pitkäaikaisen saatavuuden. Fairdata-palvelukokonaisuutta on uudistettu käyttäjien tarpeisiin muun muassa kuvailun yksikäsitteisyyttä edistämällä. Sen käyttöönotto etenee vaiheittain:

Vaiheessa 1 vuonna 2018 otettiin käyttöön uudistunut tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA. IDA on normaalisti loppukäyttäjien käytettävissä. Vanha tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin on edelleen käytössä tutkimusaineistojen kuvailuun, mutta IDAssa olevia tiedostoja ei voi linkittää tai jakaa Etsimen kautta. Siirtymäkauden aikana tiedostoja voi jakaa IDAsta käyttämällä väliaikaisia jakolinkkejä. Uuteen Etsin-palveluun voi jo tutustua ja se näyttää toistaiseksi pääasiassa muualta haravoitujen tutkimusaineistojen metatietoja.

Vaiheessa 2 uusi kuvailupalvelu ja sen integraatio kokonaisuuteen ja sekä Fairdata PAS -palvelu otetaan käyttöön.

Qvain-työkalun yhteentoimivuudessa on ollut haasteita Fairdata-palvelun tietomallin ja muiden kokonaisuuden komponenttien kanssa. Tämän vuoksi Qvain-kehitys Kansalliskirjastossa on edennyt suunniteltua hitaammin, ja sen tuotantokäytön aikataulu on epävarma. Arvion mukaan Qvain otetaan käyttöön kesän 2019 aikana, ja edetään pilotointien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Edellä mainittujen haasteiden vuoksi CSC on alkanut kehittää kuvailutyökalun ns. Light-versiota, jolla aineistoja voi kuvailla tärkeimpien metatietojen osalta. Kuvailutyökalun kevytversion käyttöönoton tarkempi aikataulu täsmentyy kevään aikana. Aineistojen kuvailu tulee olemaan mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta. Vuoden 2019 alussa Qvain-palvelu on siirtynyt CSC:n vastuulle Kansalliskirjastolta, jonka vastuulla on kuitenkin vielä saattaa se tuotantovalmiiksi. CSC arvioi millä työkaluversiolla lopulta mennään tuotantoon.

Kuvailutyökalun käyttöönoton yhteydessä vanhan Etsimen metatiedot siirretään uuteen Etsimeen, ja uusi Etsin otetaan täysimittaiseen käyttöön.

Fairdata PAS -palvelu on käytettävissä OKM:n osoittamille organisaatioille sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Käyttöönotot etenevät organisaatioiden pyyntöjen ja OKM:n päätösten mukaisessa järjestyksessä.

Vaiheessa 3 Fairdata-palvelukokonaisuuden integraatiot ja pilotoinnit on tehty, ja kokonaisuuden hienosäätö käyttäjien tarpeisiin on tehty. Vaiheessa kolme ollaan vuoden 2019 lopulla.

Lisätietoja uudistuneista palveluista löytyy:

Vuoden 2019 aikana tullaan järjestämään avoimen tieteen koordinaation kautta tilaisuuksia Fairdata-palvelukokonaisuuteen liittyen.

Yhteydenotot:

Avoimen tieteen koordinaatio:  avointiede@tsv.fi

Palvelujen tuotantoon ja kehitykseen liittyvät asiat: CSC asiakaspalvelu@csc.fi

2019-01-23: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin

Päivitetyt komentorivityökalut lisätty Taidolle ja ladattavissa GitHubista: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools

 

2019-01-16: Päivityksiä IDA-palveluun

  • Parannuksia palvelun suorituskykyyn ja vakauteen.

Päivitys on voinut sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.

2018-12-12: Päivityksiä IDA-palveluun

Päivityksen sisältämät selainkäyttöliittymän muutokset eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.

Tuen ja osaamisen yhteistyön kehittäminen

Perjantaina 26.10. yli kaksikymmentä tutkimusorganisaatioiden IDA- ja Fairdata-yhteyshenkilöä kokoontui CSC:lle kuulemaan uudistuneesta Fairdata-palvelukokonaisuudesta, sen toiminnallisuuksista ja koko palvelukokonaisuuden käyttöönoton aikatauluista.

Jessica Parland-von Essen kertoi miten Fairdata-palveluiden avulla on helpompi huolehtia aineistoista ja toteuttaa FAIR-periaatteita. Lisäksi näimme koosteen erilaisista tutkimuksen tuen malleista, joihin eri tutkimusorganisaatioissa on päädytty.

Anssi Kainulainen esitti kokonaiskuvan uudistuvasta palvelukokonaisuudesta. Fairdata-kokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Erilliset, mutta keskenään yhteentoimivat palvelut on tarkoitettu aineistonhallintaan, aineistojen kuvailuun ja turvalliseen säilytykseen sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen.

Fairdata PAS-sopimusten tilannekuvauksen antoi Pirjo-Leena Forsström. Kattavampi sopimusuudistus on tarkoitus tehdä vuonna 2019 ja tästä järjestetään erillinen tiedotustilaisuus joulukuussa 2018.

Iltapäivällä oli mahdollisuus osallistua työpajaan, jossa keskusteltiin tuen ja osaamisen yhteistyön kehittämisestä pääasiassa CSC:n tuottamiin palveluihin liittyen.

Keskustelu oli vilkasta ja ilmeni, että organisaatioissa ollaan valmiita kertomaan Fairdata-palveluista. Datanhallinnasta jaetaan tietoa organisaatioiden aineostonhallinnan oppaissa ja koulutuksissa. Organisaatioissa toivotaan, että tietoa palveluista löytyisi yhdestä paikasta kootusti. Toiveina esitettiin mm. videomuotoista materiaalia päivittyvinä videosarjoina, jolloin kukin voisi katsoa sen osan, johon sillä hetkellä on tarvetta. Lisäksi toivottiin valmiita ppt-esityksiä sekä eritasoisia kuvallisia käyttöoppaita verkkoon. Myös tukihenkilöt itse toivoivat heille suunnattua materiaalia, esim. webinaari- ja FAQ-muodossa. Palvelujen käytön tilastojen katseluun ja käytön hallintaan toivottiin avuksi palveluportaalia.

Haastavaksi organisaatioiden tukihenkilöt kokivat mm. sen, että kaikki projektit ovat erilaisia ja tutkimusryhmien johtajat ovat kiireisiä, mikä tuottaa datanhallinnan tuelle paljon työtä. Aineistoihin liittyvät sopimusasiat koettiin myös haasteellisiksi ja niihin toivottiin valmiita sopimuspohjia yhteiselle alustalle. Organisaatioissa on koettu hyväksi käytännöksi IT-puolen ja kirjaston yhteistyö, joka näkyy myös tutkijalle sujuvampana palveluna. Yhteyshenkilöt pitivät tärkeänä yhdistää CSC:n tuottamat palvelut oman organisaationsa palvelutarjoomaan. Pohdimme myös sitä, miten CSC:hen yhteyttä ottanut tutkija voitaisi ohjata tarvittaessa ottamaan yhteyttä myös oman organisaationsa datatukeen. Yhteenvetona työpajasta jäi kuva, että yhteistyötä kaivataan sekä CSC – tutkimusorganisaatio ‑akselilla että vertaistukea tutkimusorganisaatioiden kesken.

Iltapäivän toisessa työpajassa käytiin läpi Metaxin rakennetta ja mahdollisia tietovirtoja/rajapintojen käyttötapauksia. Työpajasta voit lukea kuvauksen täältä.