Fairdatan palvelukomponentit

Fairdata-palvelut muodostavat yhteentoimivan palvelukokonaisuuden aineistonhallintaan, aineistojen kuvailuun ja turvalliseen säilytykseen sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen.

IDA on tutkimusdatan säilytyspalvelu, joka tarjoaa tutkijoille luotettavaa tallennustilaa.

QVAIN on aineistojen kuvailutyökalu, joka otetaan käyttöön syyskuussa 2018. Qvaimen avulla tutkimusaineistoon liitetään kuvailutiedot eli metadata. Qvain mahdollistaa tiedostojen kokoamisen ja kuvailemisen julkaisukelpoisiksi aineistoiksi.

Etsin on tutkimusaineistojen hakupalvelu, jonka avulla voi hakea tietoa tutkimusaineistoista tai tutkimusaineistoja käyttöönsä. Etsimeen haravoidaan aineistoja myös muista palveluista. Etsimen taustalla toimii tutkimusaineistojen käyttölupien haku- ja hallintatyökalu.

Fairdata-PAS eli tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspalvelu otetaan käyttöön heinäkuussa  2018. Kun aineisto on valmis pitkäaikaissäilytykseen, sen siirtämiseen annetaan lupa hallintapalvelussa. Sen jälkeen kaikki aineiston osaset muodostetaan paketiksi paketointipalvelussa, josta tutkimusaineisto lähetetään pitkäaikaissäilytykseen.

Metax eli tutkimusaineistojen metatietovaranto toimii IDAn, Qvaimen, Etsimen ja Fairdata-PAS:n taustalla. Pääosa tiedonsiirrosta komponenttien välillä tapahtuu Metaxin avulla.